Почетна

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ћилибар

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Неправилне

 
 
 
 

Јаја

 
 
 
 
Књига Утисака
 
 
 
 

Већ скоро 2000 осликаних икона и послатих на скоро све континенте на Планети.  Осликавање икона у најстаријој традиционалној техници са јајчаном темпером. Иконе се шаљу на вашу адресу било где да сте у Свету!  23 године традиције стоје вам на располагању.

"Нашу срећу ствара оно што јесмо, а не оно што имамо."    

 

Иконописачка радионица

СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН 

 

Развој иконографије у Србији

 

 

U SRBIJI NAJSTARIJE IKONE IZ ZETE, HUMA, RA[KE, NESTALE SU I O WIMA NEPOSTOJE ^AK NI PISMENI POMENI.

U KASNIJEM PERIODU , TEK OD VREMENA NEMAWI\A,

DO[LO JE DO ISTICAWA DOMA]IH UMETNI^KIH VREDNOSTI PUTEM SVETIH SLIKA.

IZBOROM SVETIH ZA[TITNIKA, DAVAWEM VI[E MESTA WIHOVIM IKONAMA ILI SLIKANIM @ITIJIMA,

DOMA]I KTITORI SU VE] U PRVIM SVOJIM ZADU@BINAMA UTICALI NA POJAVU POSEBNIH OSOBINA SRPSKOG

IKONOGRAFSKOG PROGRAMA.

 

PO STAROM VIZANTIJSKOM OBI^AJU, POJAVILE SU SE I U SRPSKIM CRKVAMA "NOVE" IKONE,

STVORENE DODAVAWEM POSEBNIH EPITETA STARIJIM IKONAMA.

 

 

POSTOJAWE DOMA]IH SLIKARSKIH RADIONICA,

KOJE SU NEGOVALE POSEBNE SLIKARSKE OSOBINE, ZAPA@ENO JE TEK KASNIJE.

BIO JE POTREBAN DU@I PERIOD UMETNI^KOG @IVOTA U SRBIJI,

DU@I PERIOD NASTAJAWA KTITORA, DA U SVOJOJ SREDINI PO^NU DA  NALAZE VI^NE MAJSTORE ,

SPREMNE DA OSTVARE ZAMISLI ,

DA BI SE DELA RAZLIKOVALA PO STILSKIM OSOBINAMA OD ISTIH U DRUGIM KULTURNIM SREDINAMA VIZANTIJE.

 

SVETI SAVA JE PO^ETKOM TRINAESTOG VEKA, NABAVQAO IKONE U SOLUNU,

A DOVODIO JE IZGLEDA I SLIKARE IZ CARIGRADA DA RADE ZA KTITORE ( WEGOVE RO\AKE NEMANJI]E ) .

 

 

DO IDU]EG KORAKA U RAZVOJU LOKALNIH OSOBINA IKONOPISA,

DOVELE SU U SRBIJI TE@WE ZA POLITI^KIM OSAMOSTAQEWEM DR@AVE I CRKVE.

 

SRPSKOJ DR@AVI, NEZAVISNOJ OD 1217. GODINE, SA CRKVENOM AUTOKEFALNO[]U OD 1219. GODINE,

GOSPOD JE ^UDIMA KOJA SU SE DE[AVALA NA WEGOVOM GROBU,

KADA SE UPOKOJIO 1199. GODINE U SVOJOJ ZADU@BUNI, HILANDARU,

UKAZAO NA PRVOG SVETITEQA KOGA ]E SLAVITI I IKONAMA,

SVETOG SIMEONA MIROTO^IVOG.

 

 

 RADE]I U UNUTRA[WOSTI SRBIJE ILI U PRIMORSKIM OBLASTIMA,

ODAZIVAJU]I SE NARUXBINAMA SRPSKIH VLADARA ILI SRPSKIH ARHIEPISKOPA I MESNIH EPISKOPA,

DOMA]I SLIKARI SU SE OSLAWALI NA RAZNOLIKE STILSKE POUKE,

ZAVISNO OD SREDINE U KOJOJ SU SAMI OBRAZOVANI ILI U KOJOJ SU STVARALI.

 

PORED SLIKARA DVORSKE RADIONICE U SRBIJI, RADILE SU I DRUGE, MAWE OBRAZOVANE , ALI IPAK TRA@ENE RADIONICE I MAJSTORI.

 

SVE BROJNIJI KTITORI I DONATORI, QUDI RAZLI^ITIH DRU[TVENIH STALE@A,

NEJEDNAKIH BOGATSTAVA I OBRAZOVAWA,

UTICALI SU U SRBIJI [ETRNAESTOG VEKA NA UMETNI^KA STVARAWA,

IZBOROM MAJSTORA RAZLI^ITIH MOGU]NOSTI.

 

U GRADU PRIZRENU JE TOKOM [ETRNAESTOG VEKA RAZVIJENA SNA@NA UMETNI;KA DELATNOST.

 

 

 KRAJEM [ETRNAESTOG I TOKOM PETNAESTOG VEKA,

TURSKIM OSVAJA;KIM POHODIMA, NESTALE SU JEDNA ZA DRUGOM FEUDALNE DR@AVE BALKANA.

NESTALI SU NEPOVRATNO DVOROVI I FEUDALNI GOSPODARI KOJI SU SVOJIM NARUXBINAMA PODSTICALI UMETNI^KI @IVOT.

 

BEZ OBZIRA NA PRIVREMENE KRIZE I ZASTOJE, UMETNOST PONIKLA U VIZANTIJI, A NEGOVANA U KASNOM SREDWEM VEKU

 U PRAVOSLAVNIM ZEMQAMA NA BALKANU,

@IVELA JE JO[ DVA, A NEGDE I TRI VEKA POSLE PADA CARIGRADA,

KAO DUHOVNI IZRAZ QUDI KOJI SU O@IVQAVAWEM  SVOJIH KULTURNIH TRADICIJA POKU[AVALI DA SA^UVAJU SVOJ

JEZIK, ISTORIJU, VERU I UMETNOST, ODNOSNO SVEST O SVOJIM NAJDUBQIM KORENIMA.

 

 

 U [ESNAESTOM VEKU NA BALKANU SE OSETIO SNA@AN POKRET DUHOVNOG I UMETNI^KOG @IVOTA,

KADA SU TURCI OSVAJA^KI PRODIRU]I PREMA BE^U, TOLERISALI HRI[]ANE U POZADINI.

 

TRA@E]I PODSTREK I POUKU NA DELIMA SLIKARSTVA IZ DOBA PALEOLOGA,

SLIKARI [ESNAESTOG VEKA PONOVO SU BILI UJEDIWENI PRED ISTIM IDEALOM LEPOTE,

PONOVO SU U^ESTVOVALI U "OBNOVI" STARE, VIZANTIJSKE UMETNOSTI.

 

 NAJTALENTOVANIJI I NAJOBRAZOVANIJI ME\U SLIKARIMA POZNATIM U SRPSKIM ZEMQAMA POSLE 1557. GODINE

 BIO JE PE]KI MONAH LONGIN,

POTPISIVAO JE SVOJA DELA I ZAPA@A SE DA JE RADIO MNOGO I PREDANO.

ZNA SE DA JE STVARAO NEUMORNO I BEZ PREDAHA OD 1563. DO 1597. GODINE .

LONGIN SE IZDVAJA KAO VEOMA NEOBI^AN KOLORISTA,

SPREMAN DA BOJAMA IZRAZI OSE]AWA O BESKRAJU,

IZAZVANA VE^NIM, POBO@NIM TEMAMA.

BIO JE TO IZVANREDNO UGLEDAN SLIKAR ZA @IVOTA, A CENILI SU GA I POSLE SMRTI,

JER SU WEGOVA DELA PODR@AVALI I NA WIMA U^ILI, MNOGI MLA\I UMETNICI.

 

JO[ JEDAN PO ZNA^AJU BITAN IKONOPISAC JAVQA SE U SEDAMNAESTOM VEKU.

RE^ JE O ^UVENOM HILANDARSKOM ZOGRAFU ( NA GR^KOM IKONOPISAC ) , MONAHU GEORGIJU MITROFANOVI]U,

KOJI JE ZANAT U^IO NA SVETOJ GORI, POSMATRAJU]I DELA STARIH MAJSTORA,

ALI I SAVREMENA OSTVAREWA ^UVENIH SLIKARA, GRKA SA KRITA,

^IJA SU DELA BILA VEOMA CEWENA NA SVETOJ GORI.

SVA WEGOVA POTPISANA DELA POTI^U IZME\U 1616. I 1621. GODINE,

ALI JE SVAKAKO RADIO I PRE OVOGA NE USU\UJU]I SE DA POTPI[E IKONU.

PUNO PA@WE POSVETIO JE TRA@EWU PLASTI^NOSTI QUDSKIH OBLIKA

 I CIZELISAWU POJEDINOSTI NA SPOREDNIM PREDMETIMA.

IZOLOVANI SVOJOM VEROM I STRAHOM OD SVEGA [TO NIJE IZVIRALO IZ ^ISTE TRADICIJE

SRPSKOG SREDWOVEKOVNOG STVARALA[TVA,

OVI OBDARENI QUDI SU U DALEKOJ UMETNI^KOJ PRO[LOSTI SVOG PODNEBQA

NALAZILI JEDINU UTEHU I LEPOTU.

 TU SU PORED LONGINA I GEORGIJA MITROFANOVIĆA, KOZMA I ZOGRAF RADUL,

KOJI SU U OVOM PERIODU, JEDNI OD POSLEDWIH KOJI SU SAVR[ENO VLADALI

VIZANTIJSKIM IKONOGRAFSKIM JEZIKOM , KRAJEM SEDAMNAESTOG VEKA.

 

 

VELIKI POGROMI U AUSTRO-TURSKIM RATOVIMA SEDAMNAESTOG VEKA

I SAVEZNI[TVO SRBIJE I AUSTRIJE,

U^INILO JE KRAJ OBNOVI SRPSKE SREDWOVEKOVNE UMETNOSTI

POD DUHOVNIM VO\STVOM PE]KE PATRIJAR[IJE

I PROUZROKOVALI SU VELIKU SEOBU SRPSKOG @IVQA 1690. GODINE,

TAKO DA JE DUGI I PLODNI PERIOD NEGOVAWA RELIGIOZNIH TEMA I IKONOPISA U SRBIJI,

OD KRAJA SEDAMNAESTOG DO KRAJA OSAMNAESTOG VEKA,

POSTAO U OSAMNAESTOM VEKU, ^ESTO NEUSPEO POKU[AJ DA SE IZMIRI

PRAVOSLAVNA TRADICIJA SA TEKOVINAMA EVROPSKE UMETNOSTI,

^IJI JE HOD BIO DRUGA^IJI I BR@I POSLE PETNAESTOG VEKA.

 

 

 IKONA POD UTICAJEM BAROKA, PRETVARA SE U SLIKU POBO@NE SREDINE,

ALI SE POLAKO ZABORAVQA ^IST JEZIK VIZANTIJSKIH IKONOGRAFA.

TO SU, PRE SVEGA, SLAVSKE IKONE RA\ENE PO JEDNOM ZAJEDNI^KOM PREDLO[K.,

U MAWEM ILI VE]EM BROJU. WIH SU ZA POTREBE TR@I[TA,

SA PRILI^NO DOBRO ORGANIZOVANOM TRGOVA^KOM MRE@OM RADWI

ZA PRODAJU CRKVENIH STVARI NA PODRU^JIMA AUSTRO-UGARSKE CAREVINE

KOJE SU NASEQAVALI SRBI, PROIZVODILE ANONIMNE DOMA]E SLIKARSKE RADIONICE.

TO SU OBI^NO BILE VE]E FOTOGRAFSKE RADWE,

ATEQEI KOJI SU NA TAJ NA^IN KORISTILI ZAPOSLENE RETU[ERE.

 

GOTOVO SVE IKONE TOG TIPA NASTALE SU TOKOM DVE POSLEDWE DECENIJE DEVETNAESTOG VEKA,

NAJVI[E IZME\U 1881. I 1883. GODINE.

SLIKANE SU UVEK TEHNIKOM UQA NA PLATNU, SASVIM RETKO NA LIMU ILI DASCI,

STANDARDNOM VELI^INOM PRILAGO\ENE GRA\ANSKOM ENTERIJERU,

MAWE  66 SA 55 CM, A VE]E 80 SA 60 CM.

DO OPADAWA WIHOVE MASOVNE PROIZVODWE DO[LO JE SREDINOM DEVEDESETIH GODINA,

DEVETNAESTOG VEKA, USAVR[AVAWEM TEHNIKE REPRODUKOVAWA,

TZV. OLEOGRAFIJE, HROMOLITOGRAFIJE, HELIOGRAVURE ILI HELIOGRAVURE .

ZATO TAKVIH I SLI^NIH IKONA POSLE 1900. GODINE NEMA MNOGO,

MADA SE WIHOVA PROIZVODWA NIJE UGASILA SVE DO DRUGOG SVETSKOG RATA.

 

 

 POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA, KOMUNISTI^KE VLASTI ODVAJAJU CRKVU OD DR@AVE

I UBRZO ZATIM STAVQAJU JE IZVAN ZAKONA.

VAQA ZNATI DA JE PRAVOSLAVQE KAO CELINA BILO @ESTOKO POGO\ENO RUSKOM OKTOBARSKOM REVOLUCIJOM 1917. GODINE.

 

 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA TOKOM TIH PET DECENIJA , DRUGE POLOVINE DVADESETOG VEKA,

DO@IVELA JE BEZBROJNA ISKU[EWA I PROGONE RAZLI^ITE VRSTE,

[TO SE ODRAZILO I NA NEGOVAWE TRADICIJE ^ISTE VIZANTIJSKE IKONE

KAO SIMBOLA KOJI OMOGU]AVA DUHOVNI PRISTUP "ORIGINALU" (ARHETIPU).

 

 

 DANAS SU NA TERITORIJI SRBIJE PRISUTNE RAZLI^ITE TENDENCIJE U RAZVOJU IKONOPISA.

TAKO SE MOGU NA\I KOPIJE IKONA IZ DOBA PALEOLOGA,

RA\ENE UQANIM BOJAMA, A NE JAJ^ANOM TEMPEROM,

KAO I BAROKNE RA\ENE JAJ^ANOM TEMPEROM A NE UQANIM BOJAMA.

ZATIM SU PRISUTNE , TAKOZVANE KA[IRANE,

U STVARI NALEPQENE [TAMPANE KOPIJE STARIH IKONA, NA DASKU ILI MEDIJAPAN.

 

 

 ZNA^AJAN ^IN U PODR[CI IKONOPISA U SRBIJI,

U DANA[WE VREME, DESIO SE 1995. GODINE KADA JE U MUZEJU PRIMEWENIH UMETNOSTI U BEOGRADU,

NA OTVARAWU VELIKE IZLO@BE IKONA SA 600 DELA I OKO 120 AUTORA, ZAKQU^ENO DA OVAKAV PROCVAT IKONOPISA U SRBIJI ,

NIJE ZABELE@EN JO[ OD VREMENA IZGRADWE PE]KE PATRIJAR[IJE,

DA JE TO DOBRO I DA ]E SE U TOM MNO[TVU U^ENIH I SAMOUKIH, VREMENOM,

 IZDVOJITI PRAVE VREDNOSTI, SAME OD SEBE.

 

NA SVE OVO UTICALI SU PRE SVEGA @IVOTNI USLOVI, DOSKORA[WEG PERIODA ISTORIJE SRBIJE,

KOJI SU U^INILI DA SE QUDI  U NEMO]I I O^AJU,

 SETE ZABORAVQENOG BOGA U SEBI I SEBE U WEMU

I DA SE ZATRA@E]I SNAGU I UTEHU, WEMU OKRENU,

PO[TUJU]I ONO ]TO JE NEPROLAZNO, VE^NO.

 

UPRAVO OVI OBI^NI QUDI POSTALI SU U SADA[WEM VREMENU

NOVI KTITORI,

 KOJI SVOJIM PORUXBINAMA PODSTI^U STVARAWE NOVIH IKONOPISACA,

O@IVQAVAJU]I I NA OVAJ  NA^IN PERIOD DUHOVNOG PROCVATA SVOGA

NARODA.

 

 

Упишите се или погледајте у књигу утисака. Хвала.

Књига утисака

(кликните да се отвори)

 

 

 

Контакт:

ikonopisacka.radionica@gmail.com

Телефон : + 381 64 25 85 038

Viber i What's Up aplikacije

na istom broju telefona

Facebook stranica

(кликните да се отвори)

 

 

Copyright 2018
СЗР Иконописачка радионица
СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН

 
 

Живот Светитеља

О Нама

Радионица

Рад

 

 

Видео

Критика

 

Сертификат

Сарадња

Слање

 
 
 
 

Јеванђеља

Иконе у Србији

Славски колач

Тесла

Линкови