Већ скоро 2000 осликаних икона и послатих на скоро све континенте на Планети.  Осликавање икона у најстаријој традиционалној техници са јајчаном темпером. Иконе се шаљу на вашу адресу било где да сте у Свету!  23 године традиције стоје вам на располагању.

 
 
Са Љубављу!
 
 
23 година традиције...
 
Иконописачка  Радионица
Продаја и поручивање ручно осликаних икона
 
 
Галерија икона и онлајн поручивање
 
 
 
 
 
Можете нас позвати или контактирати и преко Вибер и Вацап апликације 
 
Фејсбук страница за боље упознавање рада    Инстаграм страница радионице Свети Пантелејмон    Јутјуб канал са мноштвом видео записа из радионице
 
Почетна
 
црта за раздвајање
 
 
Византијске
 
црта за раздвајање
 
 
Са Патином
 
црта за раздвајање
 
 
Алтернатива
 
црта за раздвајање
 
 
Амбер
 
црта за раздвајање
 
 
15 са 20
 
црта за раздвајање
 
 
20 са 20
 
црта за раздвајање
 
 
Дуборез
 
црта за раздвајање
 
 
Барокне
 
црта за раздвајање
 
 
Обликоване
 
црта за раздвајање
 
 
Као Фреске
 
црта за раздвајање
 
 
Свети Ратници
 
црта за раздвајање
 
У раму
 
црта за раздвајање
 
 
Иконостас
 
црта за раздвајање
 
Минијатуре осликане на јајима заиста изгледају јако вредно и леп су поклон
 
Минијатуре
 
црта за раздвајање
 
 
Бели Анђео
 
црта за раздвајање
 
 
Књига утисака
 
црта за раздвајање
 
 
 
 

Развој иконографије у Србији

 
 

U SRBIJI NAJSTARIJE IKONE IZ ZETE, HUMA, RA[KE, NESTALE SU I O WIMA NEPOSTOJE ^AK NI PISMENI POMENI.

U KASNIJEM PERIODU , TEK OD VREMENA NEMAWI\A,

DO[LO JE DO ISTICAWA DOMA]IH UMETNI^KIH VREDNOSTI PUTEM SVETIH SLIKA.

IZBOROM SVETIH ZA[TITNIKA, DAVAWEM VI[E MESTA WIHOVIM IKONAMA ILI SLIKANIM @ITIJIMA,

DOMA]I KTITORI SU VE] U PRVIM SVOJIM ZADU@BINAMA UTICALI NA POJAVU POSEBNIH OSOBINA SRPSKOG

IKONOGRAFSKOG PROGRAMA.

 

PO STAROM VIZANTIJSKOM OBI^AJU, POJAVILE SU SE I U SRPSKIM CRKVAMA "NOVE" IKONE,

STVORENE DODAVAWEM POSEBNIH EPITETA STARIJIM IKONAMA.

 

црта за раздвајање

 

POSTOJAWE DOMA]IH SLIKARSKIH RADIONICA,

KOJE SU NEGOVALE POSEBNE SLIKARSKE OSOBINE, ZAPA@ENO JE TEK KASNIJE.

BIO JE POTREBAN DU@I PERIOD UMETNI^KOG @IVOTA U SRBIJI,

DU@I PERIOD NASTAJAWA KTITORA, DA U SVOJOJ SREDINI PO^NU DA  NALAZE VI^NE MAJSTORE ,

SPREMNE DA OSTVARE ZAMISLI ,

DA BI SE DELA RAZLIKOVALA PO STILSKIM OSOBINAMA OD ISTIH U DRUGIM KULTURNIM SREDINAMA VIZANTIJE.

 

SVETI SAVA JE PO^ETKOM TRINAESTOG VEKA, NABAVQAO IKONE U SOLUNU,

A DOVODIO JE IZGLEDA I SLIKARE IZ CARIGRADA DA RADE ZA KTITORE ( WEGOVE RO\AKE NEMANJI]E ) .

 

црта за раздвајање

 

DO IDU]EG KORAKA U RAZVOJU LOKALNIH OSOBINA IKONOPISA,

DOVELE SU U SRBIJI TE@WE ZA POLITI^KIM OSAMOSTAQEWEM DR@AVE I CRKVE.

 

SRPSKOJ DR@AVI, NEZAVISNOJ OD 1217. GODINE, SA CRKVENOM AUTOKEFALNO[]U OD 1219. GODINE,

GOSPOD JE ^UDIMA KOJA SU SE DE[AVALA NA WEGOVOM GROBU,

KADA SE UPOKOJIO 1199. GODINE U SVOJOJ ZADU@BUNI, HILANDARU,

UKAZAO NA PRVOG SVETITEQA KOGA ]E SLAVITI I IKONAMA,

SVETOG SIMEONA MIROTO^IVOG.

 

црта за раздвајање

 

 RADE]I U UNUTRA[WOSTI SRBIJE ILI U PRIMORSKIM OBLASTIMA,

ODAZIVAJU]I SE NARUXBINAMA SRPSKIH VLADARA ILI SRPSKIH ARHIEPISKOPA I MESNIH EPISKOPA,

DOMA]I SLIKARI SU SE OSLAWALI NA RAZNOLIKE STILSKE POUKE,

ZAVISNO OD SREDINE U KOJOJ SU SAMI OBRAZOVANI ILI U KOJOJ SU STVARALI.

 

PORED SLIKARA DVORSKE RADIONICE U SRBIJI, RADILE SU I DRUGE, MAWE OBRAZOVANE , ALI IPAK TRA@ENE RADIONICE I MAJSTORI.

 

SVE BROJNIJI KTITORI I DONATORI, QUDI RAZLI^ITIH DRU[TVENIH STALE@A,

NEJEDNAKIH BOGATSTAVA I OBRAZOVAWA,

UTICALI SU U SRBIJI [ETRNAESTOG VEKA NA UMETNI^KA STVARAWA,

IZBOROM MAJSTORA RAZLI^ITIH MOGU]NOSTI.

 

U GRADU PRIZRENU JE TOKOM [ETRNAESTOG VEKA RAZVIJENA SNA@NA UMETNI;KA DELATNOST.

 

црта за раздвајање

 

 KRAJEM [ETRNAESTOG I TOKOM PETNAESTOG VEKA,

TURSKIM OSVAJA;KIM POHODIMA, NESTALE SU JEDNA ZA DRUGOM FEUDALNE DR@AVE BALKANA.

NESTALI SU NEPOVRATNO DVOROVI I FEUDALNI GOSPODARI KOJI SU SVOJIM NARUXBINAMA PODSTICALI UMETNI^KI @IVOT.

 

BEZ OBZIRA NA PRIVREMENE KRIZE I ZASTOJE, UMETNOST PONIKLA U VIZANTIJI, A NEGOVANA U KASNOM SREDWEM VEKU

 U PRAVOSLAVNIM ZEMQAMA NA BALKANU,

@IVELA JE JO[ DVA, A NEGDE I TRI VEKA POSLE PADA CARIGRADA,

KAO DUHOVNI IZRAZ QUDI KOJI SU O@IVQAVAWEM  SVOJIH KULTURNIH TRADICIJA POKU[AVALI DA SA^UVAJU SVOJ

JEZIK, ISTORIJU, VERU I UMETNOST, ODNOSNO SVEST O SVOJIM NAJDUBQIM KORENIMA.

 

црта за раздвајање

 

 U [ESNAESTOM VEKU NA BALKANU SE OSETIO SNA@AN POKRET DUHOVNOG I UMETNI^KOG @IVOTA,

KADA SU TURCI OSVAJA^KI PRODIRU]I PREMA BE^U, TOLERISALI HRI[]ANE U POZADINI.

 

TRA@E]I PODSTREK I POUKU NA DELIMA SLIKARSTVA IZ DOBA PALEOLOGA,

SLIKARI [ESNAESTOG VEKA PONOVO SU BILI UJEDIWENI PRED ISTIM IDEALOM LEPOTE,

PONOVO SU U^ESTVOVALI U "OBNOVI" STARE, VIZANTIJSKE UMETNOSTI.

 

 NAJTALENTOVANIJI I NAJOBRAZOVANIJI ME\U SLIKARIMA POZNATIM U SRPSKIM ZEMQAMA POSLE 1557. GODINE

 BIO JE PE]KI MONAH LONGIN,

POTPISIVAO JE SVOJA DELA I ZAPA@A SE DA JE RADIO MNOGO I PREDANO.

ZNA SE DA JE STVARAO NEUMORNO I BEZ PREDAHA OD 1563. DO 1597. GODINE .

LONGIN SE IZDVAJA KAO VEOMA NEOBI^AN KOLORISTA,

SPREMAN DA BOJAMA IZRAZI OSE]AWA O BESKRAJU,

IZAZVANA VE^NIM, POBO@NIM TEMAMA.

BIO JE TO IZVANREDNO UGLEDAN SLIKAR ZA @IVOTA, A CENILI SU GA I POSLE SMRTI,

JER SU WEGOVA DELA PODR@AVALI I NA WIMA U^ILI, MNOGI MLA\I UMETNICI.

 

JO[ JEDAN PO ZNA^AJU BITAN IKONOPISAC JAVQA SE U SEDAMNAESTOM VEKU.

RE^ JE O ^UVENOM HILANDARSKOM ZOGRAFU ( NA GR^KOM IKONOPISAC ) , MONAHU GEORGIJU MITROFANOVI]U,

KOJI JE ZANAT U^IO NA SVETOJ GORI, POSMATRAJU]I DELA STARIH MAJSTORA,

ALI I SAVREMENA OSTVAREWA ^UVENIH SLIKARA, GRKA SA KRITA,

^IJA SU DELA BILA VEOMA CEWENA NA SVETOJ GORI.

SVA WEGOVA POTPISANA DELA POTI^U IZME\U 1616. I 1621. GODINE,

ALI JE SVAKAKO RADIO I PRE OVOGA NE USU\UJU]I SE DA POTPI[E IKONU.

PUNO PA@WE POSVETIO JE TRA@EWU PLASTI^NOSTI QUDSKIH OBLIKA

 I CIZELISAWU POJEDINOSTI NA SPOREDNIM PREDMETIMA.

IZOLOVANI SVOJOM VEROM I STRAHOM OD SVEGA [TO NIJE IZVIRALO IZ ^ISTE TRADICIJE

SRPSKOG SREDWOVEKOVNOG STVARALA[TVA,

OVI OBDARENI QUDI SU U DALEKOJ UMETNI^KOJ PRO[LOSTI SVOG PODNEBQA

NALAZILI JEDINU UTEHU I LEPOTU.

 TU SU PORED LONGINA I GEORGIJA MITROFANOVIĆA, KOZMA I ZOGRAF RADUL,

KOJI SU U OVOM PERIODU, JEDNI OD POSLEDWIH KOJI SU SAVR[ENO VLADALI

VIZANTIJSKIM IKONOGRAFSKIM JEZIKOM , KRAJEM SEDAMNAESTOG VEKA.

 

црта за раздвајање

 

VELIKI POGROMI U AUSTRO-TURSKIM RATOVIMA SEDAMNAESTOG VEKA

I SAVEZNI[TVO SRBIJE I AUSTRIJE,

U^INILO JE KRAJ OBNOVI SRPSKE SREDWOVEKOVNE UMETNOSTI

POD DUHOVNIM VO\STVOM PE]KE PATRIJAR[IJE

I PROUZROKOVALI SU VELIKU SEOBU SRPSKOG @IVQA 1690. GODINE,

TAKO DA JE DUGI I PLODNI PERIOD NEGOVAWA RELIGIOZNIH TEMA I IKONOPISA U SRBIJI,

OD KRAJA SEDAMNAESTOG DO KRAJA OSAMNAESTOG VEKA,

POSTAO U OSAMNAESTOM VEKU, ^ESTO NEUSPEO POKU[AJ DA SE IZMIRI

PRAVOSLAVNA TRADICIJA SA TEKOVINAMA EVROPSKE UMETNOSTI,

^IJI JE HOD BIO DRUGA^IJI I BR@I POSLE PETNAESTOG VEKA.

 

црта за раздвајање

 

 IKONA POD UTICAJEM BAROKA, PRETVARA SE U SLIKU POBO@NE SREDINE,

ALI SE POLAKO ZABORAVQA ^IST JEZIK VIZANTIJSKIH IKONOGRAFA.

TO SU, PRE SVEGA, SLAVSKE IKONE RA\ENE PO JEDNOM ZAJEDNI^KOM PREDLO[K.,

U MAWEM ILI VE]EM BROJU. WIH SU ZA POTREBE TR@I[TA,

SA PRILI^NO DOBRO ORGANIZOVANOM TRGOVA^KOM MRE@OM RADWI

ZA PRODAJU CRKVENIH STVARI NA PODRU^JIMA AUSTRO-UGARSKE CAREVINE

KOJE SU NASEQAVALI SRBI, PROIZVODILE ANONIMNE DOMA]E SLIKARSKE RADIONICE.

TO SU OBI^NO BILE VE]E FOTOGRAFSKE RADWE,

ATEQEI KOJI SU NA TAJ NA^IN KORISTILI ZAPOSLENE RETU[ERE.

 

GOTOVO SVE IKONE TOG TIPA NASTALE SU TOKOM DVE POSLEDWE DECENIJE DEVETNAESTOG VEKA,

NAJVI[E IZME\U 1881. I 1883. GODINE.

SLIKANE SU UVEK TEHNIKOM UQA NA PLATNU, SASVIM RETKO NA LIMU ILI DASCI,

STANDARDNOM VELI^INOM PRILAGO\ENE GRA\ANSKOM ENTERIJERU,

MAWE  66 SA 55 CM, A VE]E 80 SA 60 CM.

DO OPADAWA WIHOVE MASOVNE PROIZVODWE DO[LO JE SREDINOM DEVEDESETIH GODINA,

DEVETNAESTOG VEKA, USAVR[AVAWEM TEHNIKE REPRODUKOVAWA,

TZV. OLEOGRAFIJE, HROMOLITOGRAFIJE, HELIOGRAVURE ILI HELIOGRAVURE .

ZATO TAKVIH I SLI^NIH IKONA POSLE 1900. GODINE NEMA MNOGO,

MADA SE WIHOVA PROIZVODWA NIJE UGASILA SVE DO DRUGOG SVETSKOG RATA.

 

црта за раздвајање

 

 POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA, KOMUNISTI^KE VLASTI ODVAJAJU CRKVU OD DR@AVE

I UBRZO ZATIM STAVQAJU JE IZVAN ZAKONA.

VAQA ZNATI DA JE PRAVOSLAVQE KAO CELINA BILO @ESTOKO POGO\ENO RUSKOM OKTOBARSKOM REVOLUCIJOM 1917. GODINE.

 

 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA TOKOM TIH PET DECENIJA , DRUGE POLOVINE DVADESETOG VEKA,

DO@IVELA JE BEZBROJNA ISKU[EWA I PROGONE RAZLI^ITE VRSTE,

[TO SE ODRAZILO I NA NEGOVAWE TRADICIJE ^ISTE VIZANTIJSKE IKONE

KAO SIMBOLA KOJI OMOGU]AVA DUHOVNI PRISTUP "ORIGINALU" (ARHETIPU).

 

црта за раздвајање

 

 DANAS SU NA TERITORIJI SRBIJE PRISUTNE RAZLI^ITE TENDENCIJE U RAZVOJU IKONOPISA.

TAKO SE MOGU NA\I KOPIJE IKONA IZ DOBA PALEOLOGA,

RA\ENE UQANIM BOJAMA, A NE JAJ^ANOM TEMPEROM,

KAO I BAROKNE RA\ENE JAJ^ANOM TEMPEROM A NE UQANIM BOJAMA.

ZATIM SU PRISUTNE , TAKOZVANE KA[IRANE,

U STVARI NALEPQENE [TAMPANE KOPIJE STARIH IKONA, NA DASKU ILI MEDIJAPAN.

 

црта за раздвајање

 

 ZNA^AJAN ^IN U PODR[CI IKONOPISA U SRBIJI,

U DANA[WE VREME, DESIO SE 1995. GODINE KADA JE U MUZEJU PRIMEWENIH UMETNOSTI U BEOGRADU,

NA OTVARAWU VELIKE IZLO@BE IKONA SA 600 DELA I OKO 120 AUTORA, ZAKQU^ENO DA OVAKAV PROCVAT IKONOPISA U SRBIJI ,

NIJE ZABELE@EN JO[ OD VREMENA IZGRADWE PE]KE PATRIJAR[IJE,

DA JE TO DOBRO I DA ]E SE U TOM MNO[TVU U^ENIH I SAMOUKIH, VREMENOM,

 IZDVOJITI PRAVE VREDNOSTI, SAME OD SEBE.

 

NA SVE OVO UTICALI SU PRE SVEGA @IVOTNI USLOVI, DOSKORA[WEG PERIODA ISTORIJE SRBIJE,

KOJI SU U^INILI DA SE QUDI  U NEMO]I I O^AJU,

 SETE ZABORAVQENOG BOGA U SEBI I SEBE U WEMU

I DA SE ZATRA@E]I SNAGU I UTEHU, WEMU OKRENU,

PO[TUJU]I ONO ]TO JE NEPROLAZNO, VE^NO.

 

UPRAVO OVI OBI^NI QUDI POSTALI SU U SADA[WEM VREMENU

NOVI KTITORI,

 KOJI SVOJIM PORUXBINAMA PODSTI^U STVARAWE NOVIH IKONOPISACA,

O@IVQAVAJU]I I NA OVAJ  NA^IN PERIOD DUHOVNOG PROCVATA SVOGA

NARODA.

 

црта за раздвајање

 

Ценовник

(кликните да се отвори)

Mогућност плаћања преко

Pay Pal

 

црта за раздвајање

 

Упишите се или погледајте у књигу утисака. Хвала.

Можете нам послати Ваш цењени коментар и утиске и објавићемо их овде. Хвала!

Књига утисака

(кликните да се отвори)

 

 
Контакт
 
црта за раздвајање
 
Живот Светитеља  за укратко упознавање са њиховим делом
 
Живот Светитеља
 
црта за раздвајање
 
Страница где се можете информисати о Радионици Свети  Пантелејмон
 
О нама
 
црта за раздвајање
 
Радионица је мењала током времена своју адресу , али су иконе увек настајале.
 
Радионица
 
црта за раздвајање
 
Рад иконописца Зоран Томића, изложен је деловом овде.
 
Рад
 
црта за раздвајање
 
 
Детаљи
 
црта за раздвајање
 
Облици дасака за различите иконе, ако су добро одабрани дају прави ефекат
 
Облици дасака
 
црта за раздвајање
 
Видео записи за боље упознавање са процесом рада
 
Видео
 
црта за раздвајање
 
Критика и утисци из наше радионице доста говоре о квалитету!
 
Критика
 
црта за раздвајање
 
Документ
 
Сертификат
 
црта за раздвајање
 
Сарадња са свима је путем ове интернет галерије продавнице и или код нас.
 
Сарадња
 
црта за раздвајање
 
Слање икона за иностранство
 
Пошиљке
 
црта за раздвајање
 
Пут за Хиландар даће вам све неопходне информације за пут.
 
Хиландар
 
црта за раздвајање
 
Насликана Јеванђеља су иконе које су кроз историју описмењавале на свој начин људе.
 
Јеванђеља
 
црта за раздвајање
 
Иконе у Србији и развој иконографије кроз историју
 
Иконе у Србији
 
црта за раздвајање
 
Славски Колач се спрема на дан пред Славу
 
Славски колач
 
црта за раздвајање
 
Тесла
 
Тесла
 
црта за раздвајање
 
Линкови
 
црта за раздвајање
 
Поуке
 
црта за раздвајање
 
 
 

Контакт:  

ikonopisacka.radionica@gmail.com   Пошаљите на маил  

Телефон:  + 381 64 25 85 038   Позовите нас на телефон  

Viber:  Позовите нас на Вибер  

What's App:  Позовите нас на What'sApp  

 

Copyright © 2018 СЗР Иконописачка Радионица СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН

Израда веб презентација и одржавање социјалних мрежа. Вођење рекламних кампањи и СЕО оптимизација

Веб презентацију израдио и одржава